Nu rätar vi ut frågetecknen.

Vanliga frågor och svar

Vad betyder NPF?

NPF betyder neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Vad betyder neuropsykiatriska funktionsvariationer?

Neuropsykiatriska funktionsvariationer är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är ADHD, Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

Ibland säger man funktionsnedsättning för att prata om svårigheter hos en individ. Vi väljer oftast att kalla det funktionsvariation för individerna har båda styrkor och svagheter utifrån sin NPF.

Vad betyder kärnsvårigheter inom NPF?

Kärnsvårigheter kan vara mentalisering (förmåga att föreställa sig vad någon annan tänker och föreställer sig), central koherens (förmågan att se delar och helhet), exekutiva funktioner (aktivering, fokus, ansträngning, emotion, minne, handling), minne (arbetsminne, automatiserat minne, långtidsminne), begåvning, perception (känsel, doft, smak, hörsel och syn).

Vad betyder PBS?

PBS står för Positivt beteendestöd. PBS är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet samt att förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden. Kärnan i PBS är olika metoder och tekniker som bygger på forskning och metodutveckling inom tillämpad beteendeanalys, TBA.

TBA baseras i sin tur på ett utvecklingspsykologiskt förhållningssätt som kallas
inlärningsteori eller inlärningspsykologi.

Vad är tydliggörande pedagogik?

Tydliggörande pedagogik handlar om att göra situationer begripliga, hanterbara och meningsfulla, Det handlar bland annat om att de svar på de sju frågorna, varför, vad, hur, var, när, med vem och vad ska hända sedan?
Det handlar om att förbereda inför olika situationer.

Previdensia har som mål att alltid vara tydliga i all kommunikation för att förstärka situationer och även för att förhindra missförstånd.

Vad betyder HVB?

HVB betyder hem för vård eller boende.

Previdensia kommer inom kort att ha två stycken HVB. Det ena är Äppelgården i Åby i Norrköping och det andra är Gästgivaregården i Tjällmo. Båda boendena har målgrupp sociala beteendeproblem med inslag av NPF eller andra psykiatriska funktioner.

Vad betyder SoL?

SoL är en förkortning av Socialtjänstlagen. Socialtjänslagen är grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige

Vad betyder LVU?

LVU är en förkortning på Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

LVU reglerar omhändertagande av barn och unga i Sverige. Grunderna kan vara bristande hemförhållande eller den unges egna vårdslösa beteende.

Vad är skillnaden mellan LVU (lagen om vård av unga) och SoL (socialtjänstlagen)?

LVU och SoL är två olika lagar som används i olika situationer. SoL används när familjer eller personer vill ta emot hjälp och LVU används när personer inte vill ta emot hjälp. Då kan socialtjänsten låta en domstol som kallas förvaltningsrätten bestämma om personen ändå måste ta emot hjälp eller inte.

Vad betyder ”Vi förstår annorlunda”?

Vi har lång och bred erfarenhet genom utbildningar, arbetslivet samt livserfarenhet och har byggt på oss kunskap om sociala beteendeproblem, NPF, psykiatri, skolpedagogiska perspektiv etc. Vi förstår därmed snabbt vad som pågår och hur vi ska hjälpa till för att skapa stabilare situationer, ökad självkänsla och förminska konflikter. Att förstå annorlunda gör att vi skapar tillit och förtroende till individerna vi träffar.

Vad betyder ordet Previdensia?

Vi vet att det är viktigt att jobba preventivt (förebyggande) och evidensbaserat (beprövade metoder).

Previdensia betyder social trygghet på portugisiska och genom vårt stöd hjälper vi till att förstärka social trygghet.

Skynda långsamt

Även den som går sakta kommer fram.