Vi erbjuder stöd på olika arenor; hemma, i skolan eller på fritiden. Vi möter ungdomen med förståelse och kunskap om dennes funktioner vilket ger ungdomen ökad självkännedom. Vi erbjuder ett arbete i familjen för att öka kommunikationen och stärka relationerna. Ofta påverkas även anhöriga i en familj eller relation då en ungdom mår dåligt, här kan vi finnas för stöd, hjälp och förståelse.

Enligt vår erfarenhet har många av våra familjer flertalet kontakter att hålla reda på och samarbeta med. Här kan vi överta den rollen för att avlasta familjen. Genom att vara stöd eller hålla i familjens externa kontakter såsom BUP, vuxenpsykiatri, socialtjänst, praktikplats osv, avlastas familjen. Vi kan även initiera och hålla i så kallade SIP-möten.

På alla skolor ökar antalet så kallade “hemmasittare”, hur kan vi få tillbaka våra ungdomar till skolan? Den här utmaningen är komplex och kräver stor samverkan. Här kan vi arbeta tillsammans för att förstå varför eleverna inte kommer till skolan och hur vi kan göra för att hjälpa dem tillbaka.

Antalet elever med NP-diagnoser ökar i skolan. Det är även vanligt att det finns ett antal outredda elever där det föreligger misstanke om ex ADHD eller autism. Hur kan vi bli bättre på att möta de eleverna i skolan? Vad behöver de för att lyckas? Vad behöver personalen för att lyckas? Här kan utbildningen utformas utefter behov och önskemål från just er person.

I verksamheter där man arbetar med personer med NP-problematik kan personalen behöva ytterligare kompetensutveckling. Personalen kan utbildas i metoder och förhållningssätt för att lättare möta utmaningarna i arbetet. Här kan utbildningen utformas utefter behov och önskemål från just er personal.

Ibland behöver skolan extern hjälp med kartläggning av enskild elev, av en grupp eller hela organisationen för att få till en bättre lärandemiljö utifrån ett NP-perspektiv.

Vi erbjuder olika arbetsgrupper ärendehandledning utifrån ett NP-perspektiv, riktat till exempelvis boendepersonal, myndighetspersoner, utförare.

På skolor finns det elever som utmanar, här kan vi handleda personalen i exempelvis bemötande och få förståelse för hur den enskilde eleven fungerar.

Alla arbetslag står inför olika utmaningar och faser. Vi kan utforma grupphandledning så den anpassas efter de behov som finns på er arbetsplats. Vi kan arbeta med exempelvis grupprocesser, gruppdynamik och konflikthantering.

Vi erbjuder individuella samtal för att förstå sig själv bättre samt hur olika personer fungerar och uppfattar dig. Familjen kan behöva samtal om relationer och hur olika medlemmar i familjen fungerar för att få familjen att fungera bättre. Ibland kan det uppstå behov av både egenterapi och parterapi för att hjälpa till i relationen i familjen.

Vi i Previdensia vet av erfarenhet att behovet av stöd är olika och vi skräddarsyr därför insatser utifrån familjers och uppdragsgivares efterfrågan. Detta sker alltid i samråd med berörda parter.


Vi har som målsättning att finnas kvar som stöd till familjer under längre tid för att öka familjers trygghet och oroshantering. Detta för att förebygga återgång i tidigare problematik.


Exempel på stöd vi i Previdensia erbjuder är:


(Klicka på texten för ytterligare information)

"Viljan att lyckas är större än rädslan att misslyckas"