Tvärprofessionell Handledning. Vår unikhet är att vi har psykologer, beteendevetare och specialpedagog i samma team där kompetensen delas inom gruppen varje vecka. Därigenom kan man få handledning av t ex psykolog men att denne också har med sig perspektiv från beteendevetare och specialpedagog och därigenom blir kompetensen bredare.


Previdensia utför olika sorters handledning. Handledningen kan bestå av process-, metod- och ärendehandledning på individ-, grupp-, och organisationsnivå.Syftet med handledning är att stärka, utveckla personalen samt underlätta för eller stödja personalens utvecklingsprocess. Med handledning avses olika former av kontinuerligt psykologiskt- och pedagogiskt stöd som ges individuellt eller i grupp.


Handledningens innehåll, omfattning och genomförande varierar dock betydligt beroende på sammanhang. Gemensamt för all handledning är att Previdensias handledare har ett professionellt förhållningssätt till såväl teori, praktik och bemötande.

Handledning leder till öppenhet och ökar samarbetet inom gruppen. Yrkeskunskaper, yrkesetik och praktik förbättras om man i ett arbetslag strukturerat delar med sig av sina erfarenheter och kompetenser. Personalen blir mer medvetna om hur de bemöter andra människor. Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor i mer eller mindre utsatta situationer.

Previdensia har spetskompetens inom NPF och har kompetens inom beteende och psykiatriska tillstånd.


Vi förstår annorlunda!