Oroa dig inte. Vi förstår annorlunda.

Teambaserad nätverksvård

Det vi kallar teambaserad nätverksvård handlar om att samla olika NPF-kompetenser kring en individ. Previdensia leder sedan arbetet och agerar länk emellan Previdensiateamet och individens nätverk. Vår erfarenhet är att individen ofta upplever att detta upplägg ger effekt på relativt kort tid. Arbetet utgår från positivt beteendestöd (PBS), som är en metod för att stärka individens fungerande.

I varje nätverk representeras fritid, individ, skola och hem (FISH).
I Previdensiateamet ingår
bland annat psykologer, beteendevetare och specialpedagoger för att täcka dessa delar. Medarbetarna tar hjälp och stöd av varandra. Konkret kan det handla om kollegial handledning, framtagning av olika utbildningsinsatser och samordning. Och en hel del annat.

Arbetsmodell

För att effektivt kunna stötta på det individuella planet krävs att helhetsbilden är klar och tydlig. Därför arbetar vi med hela nätverket: fritid, individ, skola och hem. Vi kallar det FISH-modellen.

FISH-modellen:

–Fritid
–Individ

–Skola
–Hem

Stöd till familjehem

Previdensiateamet stöttar familjehem och arbete utgår från positivt beteendestöd (PBS), som är en metod för att stärka individens och familjehemmets fungerande.

Det kan handla om konkreta insatser tillsammans med familjehemmet så som handledning, konflikthantering, kompetensutveckling, energireglering med mera. Det kan också handla om att stötta barn och ungdomar som bor i familjehemmet genom samtal, aktivitet, skolgång med mera.

Handledning

Kvalificerad personalhandledning är ett kraftfullt verktyg som syftar till att stärka yrkesidentiteten. Reflektion är en central del i detta arbete. Previdensia arbetar med processhandledning, metodhandledning och ärendehandledning på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Syftet är alltid att stärka och utveckla personalen.

Vi har ramavtal med följande kommuner och regioner:

Ramavtal för handledning:

Region Östergötland för Hälso och sjukvårdspersonal.

Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Söderköpings kommun
Finspångs kommun
Valdemarsviks kommun

För dessa fem kommuner gäller ramavtal för områdena:
– Individ- och familjeomsorg
– Socialpsykiatri
– Vård och omsorg
– Medicinsk personal, skolpsykologer och skolkuratorer samt konsultativt stöd

Kompetensutveckling

Många utbildningsinsatser har börjat med att vi arbetat fram ett tydligt förhållningssätt till NPF, bemötande och energireglering. Det är centralt för att öka förståelsen för människors styrkor och svårigheter och för att kunna koppla dessa till beteende och funktion. Vi arbetar mycket med att koppla ihop teori och praktik. Slutresultatet ska vara så pass enkelt formulerat att det naturligt kan kopplas till personalens vardag och verklighet.

I Previdensias utbildningar sker det mesta arbetet i grupp. Att vidareutveckla och stärka personalgrupper verksamma kring individer med social beteendeproblematik och/eller NPF har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att uppnå konkreta resultat. Vi törs påstå att vi är absoluta NPF-specialister. Previdensia verkar nära inpå – och vi bidrar med tvärprofessionella team bestående av psykologer, beteendevetare och specialpedagoger. Samtliga med spetskompetenser inom NPF.

Previdensias kompetensutveckling riktar sig till personalgrupper som interagerar med individer med NPF och/eller social beteendeproblematik.
Innehåll, omfattning och genomförande formas utifrån era behov, kompetenser och önskemål. Kontakta oss för mer information.

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal till ungdomar, föräldrar, familjemedlemmar och andra som söker kontakt med oss. Dessa samtal kretsar ofta kring vikten av att förstå sig själv, sitt mående, sina behov och sitt beteende i relation till omgivningen.

Individens behov är avgörande och insatserna sker nu, när de behövs som mest. Med respekt, förståelse, kunskap och nyfikenhet bygger vi långsiktiga och hållbara relationer.

Utredningar

Previdensia utför NPF-utredningar, observationer, kartläggningar och bedömningar kring barn, unga och vuxna. Våra uppdrag kommer oftast från socialtjänsten, skolor eller direkt från anhöriga.

Previdensia arbetar i mesta möjliga mån tvärprofessionellt. Ett exempel på det är informationsinhämtningsfasen. Kontakter med vårdnadshavare och samtal med individ och övrigt nätverk ger oss bitarna till det pussel, som när det är färdigt ger oss en bra och bred bild av rådande situation och omständigheter.

Boende


Våra boenden Gästgivaregården HVB och Äppelgården HVB är förstärkta med ett kompetensteam och målgruppen är flickor i åldern 14-18 år med sociala problembeteenden och/eller NPF. Här ges ungdomar möjligheten att träna sina färdigheter och utvecklas i en annan miljö än hemmet. Vistelsen handlar mycket om att öka självkännedomen, hitta en högre social förmåga och i de fall det är nödvändigt, om att bryta social isolering.

Uppkopplad och avkopplad

Att vara omsluten av intryck är meditativt för vissa.